Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Eventuella biverkningar

Sluta ta Flexilev och kontakta omedelbart läkare om du märker någon av följande biverkningar:

 • allergisk reaktion, tecken kan vara urtikaria (nässelutslag), sveda, hudutslag, svullnad i ansiktet, läppar, tunga eller hals. Detta kan orsaka svårigheter att andas eller svälja
 • bröstsmärta
 • ojämna (oregelbundna) hjärtslag eller hjärtklappning
 • blödning från magen som kan ses som blod i avföring eller mörk avföring (gastrointestinal blödning)
 • blodproblem, tecken kan vara blek hy, trötthet, feber, halsont eller lätta blåmärken samt förlängd blödning efter skada
 • muskelstelhet, svårigheter att sitta stilla, hög feber, svettningar, ökad salivutsöndring och nedsatt medvetande (neuroleptiskt malignt syndrom)
 • psykiska förändringar såsom inbillningar, hallucinationer och depression (väldigt sällsynt) självmordstendenser
 • kramper (konvulsioner).

Vanliga biverkningar

Tala om för din läkare om du upplever något av dessa beteenden för att diskutera sätt att hantera eller minska symtomen.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • aptitlöshet (anorexia)
 • förvirring, yrsel, mardrömmar, dåsighet, trötthet, sömnlöshet, känsla av välmående (eufori), demens, känsla av stimulans, förändrat drömmönster
 • rörelsestörningar (dyskinesi), en störning som visas som plötsliga ofrivilliga rörelser (korea), muskeltonstörning (dystoni), rörelserubbningar orsakade från utsidan av nervsystemet, plötsliga förändringar av symtom för Parkinsons (”ON-OFF-effekt”), förlångsammande av rörelser under ON-OFF-perioder (bradykinesi)
 • blodtryckfall orsakad av att t.ex ha rest sig för snabbt från sittande eller liggande ställning, ibland tillsammans med yrsel (ortostatiskt hypotension), risk för att svimma
 • plötsligt förlorat medvetande
 • illamående, kräkningar, muntorrhet, bitter smak

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • viktminskning eller viktökning
 • störning i muskelkoordination (ataxi), ökade skakningar i händerna
 • högt blodtryck
 • heshet, bröstsmärta
 • förstoppning, diarré, väderspänningar
 • ökad salivutsöndring, sväljsvårigheter
 • vätskeansamling (ödem)
 • muskelspasmer
 • mörkfärgad urin
 • kraftlöshet (asteni), svaghet
 • sjukdomskänsla (malaise)
 • värmevallningar

Sällsynta biverkningar

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • en blodrubbning (brist på vita blodkroppar) åtföljt av en ökad känslighet för infektioner (leuopeni), anemi, en blodrubbning (brist på röda blodplättar) åtföljt av blåmärken och en tendens till blödning (trombocytopeni)
 • spänning (agitation), ångest, försämrad tankeförmåga, desorientering, huvudvärk, ökad sexlust, domningar, kramper/anfall
 • episoder av svår psykisk sjukdom där kontroll över sitt uppträdande och beteende är försämrad
 • ett svårt tillstånd som ett resultat från användning av neuroleptika som kan börja som muskelstelhet, svårigheter att sitta still, hög feber, svettningar, ökad salivutsöndring och försämrat medvetande (neuroleptisk malignt syndrom),
 • stickningar, pirrningar och klåda utan tydlig orsak,
 • ökad risk att falla, gångstörningar, stelkramp
 • dimsyn, spasm på orbicularis oculi-muskeln som omger ögat (detta kan tyda på överdosering), aktivering av föreliggande Horners syndrom (en ögonsjukdom), dubbelsyn, vidgade pupiller, försämring i ögonrörelser,
 • veninflammationer
 • andfåddhet, onormalt andningsmönster
 • försämrad matsmältning med symtom som mättnadskänsla i övre buk, övre buksmärta, rapningar, illamående, kräkning och halsbränna (dyspepsi), mag- och tarmsmärta, mörkfärgat saliv, tandgnissling, hicka, mag- och tarmblödning, brännande tunga, sår i tolvfingertarmen
 • plötslig vätskeansamling i hud och slemhinnor (t.ex hals och tunga), andningssvårigheter och/eller klåda och hudutslag, ses ofta som en allergisk reaktion (angioödem)
 • hudutslag med svår klåda och bildning av nässelutslag (urtikaria), klåda, rodnad, håravfall, hudutslag, ökad svettning, mörkfärgat svett
 • hos barn, allergirelaterad blödning i huden och mag-tarmväggen (Henoch-Schönlein Purpura)
 • svårigheter att urinera, ofrivillig urinering, långvarig erektion (priapism)

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • en mycket allvarlig blodrubbning (brist på vita blodkroppar) som följs av plötsligt hög feber, svår halsont och munsår (agranulocytos)
 • dåsighet och konstant trötthet dagtid/plötsliga sömnattacker

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • muskelryckning
 • oförmåga att motstå en impuls att utföra en handling som kan vara skadlig såsom:
 • en stark impuls till överdrivet spelande trots allvarliga konsekvenser för dig personligen eller för din familj
 • förändrat eller ökat sexuellt intresse eller beteende som gör dig eller andra märkbart bekymrade, t.ex. en ökad sexualdrift
 • kontrollerbart och överdrivet behov av att köpa saker och spendera pengar
 • hetsätning (att äta stora mängder mat på kort tid) eller tvångsmässigt ätande (att äta mer mat än normalt och mer än vad som behövs för att mätta din hunger).
 • Begär efter högre doser av Flexilev som är större än det som krävs för att kontrollera motoriska system, känt som dopaminergt dysregleringssyndrom. Vissa patienter upplever svåra onormala ofrivilliga rörelser (dyskinesier), humörsvägningar eller andra biverkningar efter att ha tagit större doser av Flexilev.

Tala om för din läkare om du upplever något av dessa beteenden för att diskutera sätt att hantera eller minska symtomen.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal